THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  Thơ vui tặng cc em b tuổi d!

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   Thơ vui tặng cc em b tuổi d!
Qun zdui zdui
Member

Posts: 74
From: japan
Registered: Feb 2003

posted 14-02-2003 11:56    Click Here to See the Profile for Qun zdui zdui   Click Here to Email Qun zdui zdui     Edit/Delete Message   Reply w/Quote

Số anh gặp ton "d" thiếu nữ
Thơ em yu đến nỗi qun về
Em yu thơ như yu...so đũa
Biết dỗi hờn, nhng nhẽo. Be he.

C nng d mỗi lần dạo phố
Với mắt nu, tc tm mi trầm
Cũng nng ấy mỗi chiều gh chợ
Lại ho thnh c Tấm bnh dn!

Nng d biết nhắn tin nhoay nhoy
Em nhớ anh....mỗi lc học bi
i nồng chy khi yu l vậy
Lc phụ tnh, nng ni: Bai bai!

C nng d v tm đến giận
Rất khoi vo ka-r--k
Mặc ch mo tuổi anh buồn ngn
Ht chưa ln trăm điểm chưa về!

Một nng nữa thch đi khiu vũ
Trong khi anh chỉ nhảy l c
C nng thch sắm sanh đủ thứ
Thơ anh nhn siu thị m lo!
Số anh gặp ton "d" thiếu nữ
Biết tặng g: so đũa hay thơ? (TTC)

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C