THE DISCUSSION BOARD OF VITINH.DE
  Jokes - Witze - Goc vui
  SMS cua anh trai Bin Laden

Post New Topic  Post A Reply
edit profile | register | preferences |faq |members list |

Email this page to your friend! next newest topic | next oldest topic
AuthorTopic:   SMS cua anh trai Bin Laden
Tri Dung
Administrator

Posts: 514
From: Germany
Registered: Jan 2002

posted 16-02-2003 18:56    Click Here to See the Profile for Tri Dung   Click Here to Email Tri Dung     Edit/Delete Message   Reply w/Quote
Angel: rùa con à, sáng nay tôi nhận được tin nhắn của anh trai Bin Laden nhưng không có nội dung ǵ. Thế nghĩa là sao?

Rùa con: Thế làm thế nào anh biết là của anh trai Bin Laden?

Angel: Th́ sáng nay, khi đang ăn phở, tôi thấy máy bíp và trên display nháy chữ "Akku laden"

Chú thích: tiếng Đức Akku là ắc quy c̣n laden là nạp ;-)

IP: Logged

All times are GMT + 1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic

Post New Topic  Post A Reply

E-Mail | Home

Powered by Infopop www.infopop.com © 2000
Ultimate Bulletin Board Freeware Version 2000C