[back] [index]

Mở đầu - HTML l g, cấu tạo một trang web dưới dạng HTML, mu chữ, mu nền...

ể viết HTML cho trang Web, bạn hy start chương trnh NotePad của Microsoft c đi km theo với Windows. l một ASCII Editor. Viết xong, bạn hy save n vo một folder no đ dễ nhớ. Tn của file ny bắt buộc phải c tận cng l
.htm hoặc .html V dụ: start.htm. ể thưởng thức thnh quả của mnh, bạn hy open file đ bằng một Browser.

Cấu trc cơ bản

Một document HTML lun bắt đầu bằng
<html> v kết thc bằng </html> (trong đ bạn cũng c thể viết nhỏ hoặc viết hoa <html> v </html>). Nhờ c cặp TAG ny m Browser biắt được đ l HTML - document để trnh duyệt. Những chữ đ chỉ để dnh ring cho Browser, người đọc chỉ nhận được những g viết giữa cặp TAG <body> v </body>. Trong một document html, ch thch được dng như sau:

<!-- y l dng ch thch, chỉ dnh ring cho bạn, browser bỏ qua dng ny -->

Như vậy một trang web viết bằng html sẽ c cấu trc như sau:

<html> 
<body>
 
        
<!-- Phần bạn cần trnh by. V dụ một bức ảnh hay lời văn. -->
</body> 
</html>

Một trang trống, khng c nội dung với nền mu da cam sẽ được viết như sau:

<html> 
<body bgcolor="orange">
         <!-- Phần bạn cần trnh by. V dụ một bức ảnh hay lời văn. -->
</body> 
</html>

[Xem v dụ]

Tất nhin, một Homepage cn c nội dung (lời viết v hnh ảnh):

<html>
<body bgcolor="beige">
<font face="Arial" size="2" color="black"> 

 Cho b&#7841;n, &#273;y l dng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Arial, mu          &#273;en, c&#7905; 2
</font><br><br>
<font face="Verdana" size="3" color="navy"> 
Cn &#273;y l dng ch&#7919; vi&#7871;t b&#7857;ng font Verdana, mu xanh n&#432;&#7899;c bi&#7875;n, c&#7905; 3

</font><br><br>
<font face="Bodoni" size="4" color="red"> 

Dng ny l&#7841;i l font Bodoni, mu &#273;&#7887;, c&#7905; 4 </font><br>
</body>
</html> 

face thể hiện cho mẫu chữ, size thể hiện cho cỡ chữ (số cng lớn th chữ cng to) v color thể hiện cho mu sắc của chữ, #000000 l mu đen, #FF0000 l mu đỏ, #FFFF00 l mu vng.

TAG
<br> cho php bạn chuyển sang dng mới. Bạn c thể dng nhiều <br> như bạn muốn. Cứ mỗi lần c <br> l một lần xuống dng. Bạn c thạ dng mouse phải g vo nền của một trang web no đ rồi chọn source code để tham khảo xem n được viết như thế no. ấy l cch tốt nhất để khm ph ra những điều "b mật" của cc website đẹp.

[Xem v dụ]

Như vậy l bạn đ c thể viết được một trang web đơn giản rồi đ. Một trang web bao giờ cũng c hai phần cơ bản l tiu đề v phần thn. Tiu đề lun được viết to. Bạn c thể dng size lớn hơn v cũng c thể dng những TAG đ được định sẵn cho tiu đề.<html>
<body bgcolor="#000080">
<center>
<font face="Verdana, Tahoma, Arial" color="#ffffff">

<h1>Tiu đề của trang web</h1><br>
<h2>
Welcome to my Homepage!</h2><br>
<h3>
Tiu đề của trang web</h3><br>
<h4>
Tiu đề của trang web</h4><br>
<h5>
Tiu đề của trang web</h5><br>
<h6>
Tiu đề của trang web</h6><br>
</font>
</center>
</body>
</html> 
 


<h1></h1>
l to nhất v <h6></h6> l nhỏ nhất. Tiu đề lun nằm ở trung tm của trang, v vậy ta phải dng thm một cặp TAG nữa : <center></center> Tất cả những g nằm giữa cặp TAG ny đều được định hướng vo pha giữa của trang. 

Trong v dụ ny, nền của trang l xanh nước biển (#000080) chữ mu trắng. 

Bổ sung:

Trong một HTML Document, ngoi phần body cn c phần head, được viết bởi cặp tag
<head></head>. Nếu bạn sử dụng cặp tag ny, bạn bắt buộc phải viết thm một cặp tag nữa, đ l <title></title> Giữa <title> v </title> l tn của trang web được browser trnh by pha trn cng của menubar. Như vậy một trang web với "đầu" sẽ c cấu trc như sau:

<html>
<head>

<title>Trang web dau tien cua toi</title>
</head>
<body>

           Phần bạn cần trnh by. V dụ một bức ảnh hay lời văn.
</body>
</html> 


Trong "head" ta cn c thể đưa rất nhiều thng tin vo cho browser, search engine... Ci đ sẽ được đề cập đến trong một mục ring