Bảng chữ tiếng Việt sử dụng Unicode
  Gi trị của x (v dụ: = Đ)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19x         Â          
22x             â      
25x                 Ă ă
27x     đ            
29x             Ĩ ĩ    
36x Ũ ũ                
41x             Ơ ơ    
43x   Ư ư              
46x   Ă ă              
784x
785x
786x
787x ế
788x
789x
790x
791x
792x
 


Một số chữ c dấu cn lại trong tiếng Việt
Chữ Code   Chữ Code
À
à
Á
Á
à
à
á
á
È
È
É
É
è
è
é
é
Ì
Ë
Í
Ì
ì
ì
í
í
Ò
Ñ
Ó
Ò
ò
ò
ó
ó
Ù
Ù
Ú
Ú
ù
ù
ú
ú
    ý
Ý
    ý
ý
 

Bạn c thể dng bảng code trn để viết tiếng Việt trong HTML Code (sử dụng font: Times New Roman, Verdana, Arial hoặc Tahoma) nhưng nn dng Frontpage (c trong bộ Office 2000, XP) v VPSKeys 4.2 để viết cho nhanh.

[index]