[back] [index]

Table - bố cục một trang web sử dụng bảng

Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một layout sinh động hơn. Trang này chỉ đề cập tới những cái cơ bản nhất của Table.
Cặp TAG
<table></table> tạo ra một Table. Như bạn biết, một Table được tạo ta từ nhiều ḍng và mỗi ḍng lại có thể chứa nhiều ô. Mỗi cặp TAG <tr></tr> tạo ra một ḍng, trong ḍng ấy bạn có thể sử dụng nhiều cặp TAG <td></td> để có nhiều ô. Cũng như <p>, <tr> <td> thực ra là một TAG đơn, không cần đến </tr> </td> nhưng nếu cẩn thận, ta vẫn nên dùng nó như một cặp TAG.
 
Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau.
 Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một layout sinh động hơn. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một layout sinh động hơn. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một layout sinh động hơn.

HTML Code của bảng trên được viết như sau:

<table border="1" bordercolor="red" width="80%" align="center" cellpadding="10" cellspacing="5" bgcolor="gray">
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">
Ḍng 1 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">
Ḍng 1 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">
Ḍng 1 - ô 3</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">
Ḍng 2 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">
Ḍng 2 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#feedd1" align="left">
Ḍng 2 - ô 3</td>
</tr>
</table>
 • <table width="100%"> cho biết chiều rộng của table này là 100%, con số này không có một giá trị cố định, nó sẽ thay đổi theo mức rộng của màn ảnh của người đến xem, như vậy người xem không phải scroll ngang. Nhưng khi bạn dùng một giá trị cố định, chẳng hạn: width="800", Table này sẽ luôn luôn rộng chừng ấy pixel, bất kể màn ảnh là 800 hay 1024 pixels.
   
 • <td width="33%"> cho biết, ô đó chiếm 33% chiều rộng của ḍng.
   
 • <table align="center"> hướng bảng vào trung tâm của trang web, <td align= "left"> định hướng toàn bộ nội dung của một ô. align có thể mang các giá trị sau: "left" (gía trị mặc định - không cần viết cũng được), "center" (trung tâm), "right" (phải)
   
 • bgcolor có thể sử dụng cho trang web (<body>), toàn bộ table (<table>) hoặc từng ô (<td>)
   
 • border="1" bordercolor="red" có nghĩa: bảng có khung với độ dày 1, màu đỏ
   
 • Bạn có thể định khoảng cách giữa nội dung và khung trong một ô bằng cellpadding, cellpadding="10" có nghĩa là text cách khung 10 pixels. Tương tự như vậy với khoảng cách giữa các ô trong bảng (cellpadding): cellspacing="5" có nghĩa là các ô của table cách nhau 5 pixels

Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau.
Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một....
Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp.
 Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web của ḿnh như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một layout sinh động hơn.


Trong table trên, bạn thấy các ô có chiều cao và chiều rộng khác nhau, chính xác hơn là ô bên trái, phía dưới rộng bằng 2 ô trên, ô bên phải lại cao bằng hai ô bên trái nó. Điều đó được thực hiện bởi
colspan rowspan (xem HTML Code)

<table border="1" cellpadding="10" bordercolor="#FF0000" width="80%" cellspacing="5">
<tr>
<td width="33%" valign="top" bgcolor="#E8E8E8">
Ḍng 1 - ô 1</td>
<td width="33%" valign="top" bgcolor="#E8E8E8">
Ḍng 1 - ô 2</td>
<td width="34%" valign="top" bgcolor="#feedd1" rowspan="2">

<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="5" border="0"           bgcolor="white">
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td>
<td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td>
<td width="50%" bgcolor="#e8e8e8">Text</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>

<tr>
<td width="66%" valign="top" bgcolor="#ffcc99" colspan="2">
Ḍng 2 - 1 ô</td>
</tr>
</table>

Và đặc biệt nữa là trong ô bên phải, bạn lại thấy một table nữa có hai ḍng, mỗi ḍng hai ô. Như vậy, bạn có thể lồng một table trong một table khác.

Cũng c̣n rất nhiều thủ thuật tŕnh bày nữa nhưng tôi nghĩ, nếu sử dụng những kỹ thuật trên cùng với một chút sáng tạo, bạn cũng đă đạt được rất nhiều rồi. Có một điều cần lưu ư là Netscape Version 2 không thể hiện được một table nền tối với chữ sáng. Nhưng bạn không cần ngại bởi ngày nay chắc chẳng ai dùng NS 2 nữa.